Mesleki Sorumluluk

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hastalarınız sizin ,sizin güvenceniz de bizim önceleğimiz.
Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,
  • serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler,
  • diş tabipleri
  • tıpta uzmanlık
;mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

Yeminli Mali Müşavir Sorumluluk Sigortası

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Sorumluluk Sigortası

Mesleğinizi yerine getirken alacağınız sorumluluğu paylaşıyoruz.

İşbu poliçe sigortalının mesleğini yerine getirirken kusuru nedeniyle sebep olabileceği zararlar neticesinde sigortalıya düşebilecek sorumluluğu Mesleği Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası klozu ve poliçede belirtilen klozlar çerçevesinde temin eder.

Özel Güvenlik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigorta Ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında ;
  • üçüncü şahıslara verecekleri zararları
belirtilen limitler ve ekli özel güvenlik mali sorumluluk genel şartları dahilinde teminat altına alır.
Bu Sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı olarak sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere her türlü
  • mevzuata ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları
  • bağımsız denetim raporları düzenlemeleri,
  • raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri
  • gibi nedenlerden kaynaklanan zararlara karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar, makul giderler ile yargılama gideri ve vekalet ücretini de içerecek şekilde teminat verilir.
Sigortalının bağımsız denetim kuruluşu olması durumunda, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren temsilcisinin sorumluluğunu da karşılar.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

0242 746 76 00

Adınızı ve Telefon Numaranızı YazınSizi Hemen Arayalım

İŞ ORTAKLARIMIZ