MENU

Mesleki ve Sorumluluk Sigortaları

MERAK ETTİKLERİNİZ

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hastalarınız sizin ,sizin güvenceniz de bizim önceleğimiz.
Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,
 • serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler,
 • diş tabipleri
 • tıpta uzmanlık
;mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

Yeminli Mali Müşavir Sorumluluk Sigortası

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Sorumluluk Sigortası

Mesleğinizi yerine getirken alacağınız sorumluluğu paylaşıyoruz.

İşbu poliçe sigortalının mesleğini yerine getirirken kusuru nedeniyle sebep olabileceği zararlar neticesinde sigortalıya düşebilecek sorumluluğu Mesleği Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası klozu ve poliçede belirtilen klozlar çerçevesinde temin eder.

Özel Güvenlik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigorta Ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında ;
 • üçüncü şahıslara verecekleri zararları
belirtilen limitler ve ekli özel güvenlik mali sorumluluk genel şartları dahilinde teminat altına alır.
Bu Sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı olarak sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere her türlü
 • mevzuata ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları
 • bağımsız denetim raporları düzenlemeleri,
 • raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri
 • gibi nedenlerden kaynaklanan zararlara karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar, makul giderler ile yargılama gideri ve vekalet ücretini de içerecek şekilde teminat verilir.
Sigortalının bağımsız denetim kuruluşu olması durumunda, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren temsilcisinin sorumluluğunu da karşılar.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.
 • Üçüncü şahısların vefatı,
 • Yaralanması
 • Sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.
Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikesi Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır.
 
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası teminatı bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan
 • LPG tüpünün infilakı,
 • Gaz kaçırması,
 • Yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyan Tüpgaz Sorumluluk Sigortası teminatı kapsamında karşılanır.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya
doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları
yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni
ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır.

Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları,
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak
zorundadırlar.

İşveren Sorumluluk Sigortası

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların
yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında  uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat
altına alan bir sigorta türüdür.

İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan,
 • Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,
 • Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,
 • Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda,
ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı
ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin
neden olduğu;
 • Temizleme masrafları,
 • Toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar,
 • Üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar
 • Özel mallarda meydan gelecek zararlardan dolayı
sigortalıya gelecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder.

Ürün Sorumluluk

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı sigortalıya karşı ,sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan
Tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde
teminat sağlar.

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri
Sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini
yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve üçüncü şahısların
uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına sigorta
türüdür.
 
Bu sigorta, sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verilir.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

0242 746 76 00

Adınızı ve Telefon Numaranızı YazınSizi Hemen Arayalım